Tea Bag Packaging Machine

JS-6A / JS-32 / JS-68

Automatic Quantitative Tea-bag Packaging Machine

Automatic Quantitative Tea-bag Packaging Machine

Automatic Quantitative Tea Bag Double Wrapped Packaging Machine

Automatic Quantitative Tea Bag Double Wrapped Packaging Machine

Automatic Quantitative Tea-bag, With Cotton String & A Tag, Double Wrapped Packaging Machine

Automatic Quantitative Tea Bag with String & Tag Overwrapping Packaging Machine
-Touch Panel operation

ADDRESS  |  No.85, Jiapu Rd, Shuishang Village, Shuishang Township, Chia Yi County, 60842, Taiwan

TEL  |  +886-5-2688-619(REP)

FAX  |  +886-5-2688-729

Copyright © 2017 Chung Shan Machinery Works Co., Ltd.  | design by megaweb